fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Lumena Lézerközpont Orvosi és Esztétikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egészségügyi Szolgáltatásai Igénybevételére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1.1. A Lumena Lézerközpont Orvosi és Esztétikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 08-09-029996, adószám: 26332873-2-08, telephely: 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 1. fszt. 11., e-mail: info@lumenalezer.hu, telefon: +36-70-335-8721) (továbbiakban: Lumena) és a Lumena által nyújtott privát finanszírozású egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) között létrejött, egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre (továbbiakban: Szerződés) a Felek egyéb tartalmú külön írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltak az irányadóak.

1.2. A magán egészségügyi szolgáltatás igénybevételével Felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással, megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő egészségügyi szolgáltatások ellátására. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

II. Egészségügyi szolgáltatás

2.1. Lumena az Ügyfél részére a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett egészségügyi szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére.

2.2. Lumena kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, az egészségügyi tevékenység tekintetében, tevékenységére általános szakmai felelősségbiztosítással, a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Megbízott jogosult a szolgáltatás teljesítése során közreműködőt igénybe venni, akinek szolgáltatását az Ügyfél részére közvetíti, közvetített szolgáltatásként.

2.3.1. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének helyszíne 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 1. fszt 11.

2.3. A szolgáltatás igénybevétele során Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében az Ügyfél tájékoztatja Lumena-t, illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mindarról a tényről, körülményről (így különösen fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró megbetegedéséről, állapotról), amely mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetheti.

2.4. Amennyiben az Ügyfél a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Megbízottat sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2.5. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Lumena által nyújtott egészségügyi szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.

III. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének menete

3.1. A szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezést igényel, ezt az Ügyfél az alábbi módokon teheti meg:

3.1.1. Személyesen;

3.1.2. Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (+36-70-335-8721);

3.1.3. Elektronikus úton (info@lumenalezer.hu)

3.2. Az Ügyfél köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Lumena jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni és az előző pontban foglaltak szerint eljárni. Tekintettel arra, hogy a Lumena magán egészségügyi szolgáltatásai tekintetében ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik, jogosult az Ügyfél részére a szolgáltatás nyújtását, a további kezelést indoklás nélkül megtagadni.

3.3. Az Ügyfél az előre egyeztetett időpont előtt lehetőség szerint legalább 5 perccel megelőzően az egészségközpont recepcióján jelzi, hogy megérkezett a szolgáltatás igénybevétele céljából.

3.4. A Lumena a bejelentkezést és adatrögzítés,t adategyeztetést követően nyújtja az igényelt egészségügyi szolgáltatást.

IV. Díjfizetés

4.1. A Lumena által nyújtott magán egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, azt Ügyfél megbízási díj megfizetése ellenében veheti igénybe. Lumena hatályos árlistája a www.lumenalezer.hu címen érhető el, illetve Lumena ügyfélszolgálata bármikor tájékoztatást ad a hatályos díjakról.

4.2. Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az előre egyeztetett szolgáltatásokon túl kezelőorvosa további szolgáltatások igénybevételét indikálja, és azt az Ügyfél igénybe veszi, köteles ezen további szolgáltatások ellenértékét is kifizetni. Az indikált további szolgáltatások díjairól az Ügyfél azok elvégzését megelőzően tájékoztatást kérhet kezelőorvosától, illetve a Lumena ügyfélszolgálatától.

4.3. Az Ügyfél az alábbi módokon fizetheti meg a szolgáltatás ellenértékét:

4.4.1. készpénz

4.4.2. bankkártya

4.4.3. egészségpénztári kártya (nem minden szolgáltatás esetén vehető igénybe)

4.4. Lumena jogosult listaárait bármikor, azok közzétételével egyidejűleg, egyoldalúan módosítani.

4.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díjfizetés elmulasztása akár büntetőfeljelentést is vonhat maga után.

V. Ügyfélszolgálat – Panaszkezelés

5.1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos felvilágosítások, valamint a reklamációk ügyében a Lumena Ügyfélszolgálata jár el, cím: 9022 Győr Móricz Zsigmond rakpart 1. fszt. 11. (telefon: +36-70-335-8721, e-mail: info@lumenalezer.hu).

5.2. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban az Ügyfélszolgálat reklamációkat kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor kapott számla bemutatása mellett fogad el.

5.3. Amennyiben az Ügyfélszolgálati munkatárs nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni az Ügyfél személyazonosságáról, jogosult kérni a a panasz írásban történő megerősítését, illetve a reklamációt elutasítani.

VI. ÁSZF hatálya

6.1. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel Lumena egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik

6.2. Lumena bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a Lumena honlapján (www.lumenalezer.hu) teszi közzé.

6.3. A jelen ÁSZF a Lumena magán-egészségügyi szolgáltatásaira terjed ki.

VII. Vegyes rendelkezések

7.1. Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek alávetik magukat a Lumena székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

7.2. A jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekre magyar jog, így különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, szakmai irányelvek és a Megbízottnál érvényben lévő szakmai protokoll szabályai az irányadók.

7.3. A jelen ÁSZF 2018. december 1. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

Lumena Lézerközpont Kft.